Quảng Nam: Phấn đấu xoá hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công

12/12/2020 2:46:00 PM

 Tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường huy động và ưu tiên mọi nguồn lực, phấn đấu để trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.


  Quảng Nam: Phấn đấu xoá hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công - Ảnh 1.

Quảng Nam sẽ huy động các nguồn lực để xoá hộ nghèo thuộc diện đối tượng người có công với cách mạng
Theo số liệu thống kê, hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 416 hộ nghèo (2.076 khẩu) thuộc đối tượng chính sách người có công, phân bố trên địa bàn 12 huyện. Phần lớn hộ nghèo thuộc chính sách người có công tập trung ở các huyện miền núi, như: Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Trà My,....
Phần lớn hộ nghèo thuộc chính sách người có công ở Quảng Nam thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh, thông tin.
Do đó, mục tiêu tỉnh Quảng Nam đề ra là tập trung hỗ trợ, cải thiện chiều thiếu hụt về thu nhập và cải thiện các chỉ số thiếu hụt về nhà ở, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh và thông tin. Phấn đấu để trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.
Để đạt được các mục tiêu trên, Quảng Nam yêu cầu các địa phương rà soát, lập danh sách và hồ sơ theo dõi, quản lý đối với từng hộ nghèo thuộc chính sách người có công trên địa bàn. Trên cơ sở đó ban hành Kế hoạch hỗ trợ thoát nghèo bền vững cụ thể, chi tiết với các giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình từng đối tượng. 
Quảng Nam cũng sẽ tăng cường huy động và ưu tiên mọi nguồn lực để hỗ trợ thực hiện kế hoạch xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công. Trong đó, tập trung ưu tiên nguồn ngân sách nhà nước từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác trên địa bàn có nội dung thực hiện phù hợp để hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công cải thiện tiêu chí thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản.
Quảng Nam cũng sẽ huy động, bố trí kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời, lồng ghép thực hiện với Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục tăng cường huy động và ưu tiên phân bổ nguồn lực huy động để thực hiện kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách người có công cải thiện tiêu chí thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản;…
Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, động viên, giúp đỡ hộ nghèo thuộc chính sách người có công trong thực hiện kế hoạch thoát nghèo, nhất là hướng dẫn việc sử dụng nguồn lực được hỗ trợ, đảm bảo phát huy hiệu quả để nâng cao đời sống, sớm thoát nghèo trong thời gian tới.