Tạo sinh kế, giúp hộ nghèo vươn lên

27/12/2020 10:05 SA

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3% mỗi năm. Để hoàn thành mục tiêu này, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh đối với hộ nghèo; tăng cường thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động; tích cực tuyên truyền làm thay đổi ý thức, tự nỗ lực vươn lên của hộ nghèo, góp phần giảm nghèo hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

Trà Vinh: “Điểm sáng” công tác giảm nghèo

27/12/2020 10:00 SA

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác giảm nghèo là một điểm nhấn ấn tượng của tỉnh Trà Vinh. Mọi nguồn lực được huy động hướng đến bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 10%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm hơn 17% so với đầu nhiệm kỳ.

Quảng Nam: Hơn 1.700 tỷ đồng thực hiện 5 dự án giảm nghèo

27/12/2020 09:55 SA

Theo số liệu thống kê, tổng kinh phí bố trí thực hiện 5 dự án thành phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Quảng Nam là 1.737,581 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 1.311,781 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp là 425,801 tỷ đồng.

Huy động tổng lực giảm nghèo bền vững

27/12/2020 09:52 SA

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống của Nhân dân tại địa phương.

Điện Biên: Khát vọng vào một nhiệm kỳ mới giảm nghèo nhanh, bền vững

27/12/2020 09:45 SA

Nhiệm kỳ qua, tỉnh Điện Biên xác định tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và đã thu được nhiều kết quả khả quan.