Tin tức - Sự kiện

Thái Nguyên triển khai rà soát hộ nghèo năm 2021

15/09/2021 15:26 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 8/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về việc triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 


20210923-tagn1.jpg

Cây chè – một trong những loại cây “đặc sản” giúp giảm nghèo bền vững ở tỉnh Thái Nguyên

Mục đích của Kế hoạch nhằm rà soát, xác định số hộ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 theo Điều 2 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, làm cơ sở đánh giá kết quả 5 năm thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2021 của các cấp. Rà soát xác định tỷ lệ, số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 theo khoản 2, Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, làm căn cứ xây dựng, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2022 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu việc rà soát phải thực hiện đúng Quy trình rà soát theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. UBND cấp xã phải xác định đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; không để bị trùng lắp, bỏ sót đối tượng; phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân của địa phương. Việc rà soát phải được thực hiện từ xóm, bản, tổ dân phố, trực tiếp đối với từng hộ gia đình, đảm bảo công khai dân chủ, có sự tham gia của người dân, sự giám sát của Ủy ban MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp. Kết thúc rà soát, UBND cấp xã và cấp huyện phải xác định được chính xác tỷ lệ (%), số hộ và danh sách thành viên theo từng hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của địa phương để theo dõi, thống nhất quản lý.

Đối với tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỉnh Thái Nguyên áp dụng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tiêu chí xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 được quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng quy định về đối tượng, phạm vi, thời gian, phương pháp rà soát; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình; quy định tiến độ thực hiện và chế độ báo cáo...

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo rà soát tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện. Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình. Tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát tỉnh.

Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ứng dụng phần mềm, công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Trung ương để quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao cho các địa phương thực hiện.

Bên cạnh đó, xây dựng tài liệu, thống nhất mẫu biểu rà soát trên địa bàn toàn tỉnh. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Kiểm tra, phúc tra, đôn đốc tiến độ, nắm tình hình triển khai và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định…

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện để xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn.

Tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã và rà soát tra viên. Chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Có ý kiến về báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm của Chủ tịch UBND cấp xã; tổng hợp, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn…

Được biết, năm 2021, Thái Nguyên đề ra mục tiêu hoàn thành giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 0,45% trở lên so với năm 2020. Phấn đấu 100% hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú và cơ bản thoát nghèo.