Tin tức - Sự kiện

Quảng Nam: Hơn 1.700 tỷ đồng thực hiện 5 dự án giảm nghèo

27/12/2020 09:55 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Theo số liệu thống kê, tổng kinh phí bố trí thực hiện 5 dự án thành phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Quảng Nam là 1.737,581 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 1.311,781 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp là 425,801 tỷ đồng.


 

Trong giai đoạn 2016-2020, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nguồn ngân sách trung ương theo các Quyết định giao kế hoạch vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dành cho tỉnh Quảng Nam là 1.579,210 triệu. Nguồn ngân sách tỉnh đối ứng: 158.371 triệu đồng.

Quảng Nam: Hơn 1.700 tỷ đồng thực hiện 5 dự án giảm nghèo  - Ảnh 1.
Hiệu quả đầu tư từ dự án mô hình giảm nghèo thông qua trồng cỏ chăn nuôi bò cái sinh sản tỉnh Quảng Nam

Cụ thể, nguồn vốn phân theo Chương trình 30a đã phân bổ 1.170,336 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương: 1.029,414 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh: 140,922 tỷ đồng), gồm: Vốn đầu tư phát triển: 912,522 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 257,814 tỷ đồng. Nguồn vốn phân theo Chương trình 135 là 544,170 tỷ đồng, do ngân sách Trung ương đảm bảo 100%, gồm: Vốn đầu tư phát triển: 399,259 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 144,911 tỷ đồng.
Dự án 3: Đã phân bổ 11,196 tỷ đồng (Vốn Ngân sách Trung ương: 2,784 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh: 8,412 tỷ đồng). Dự án 4: Đã phân bổ 5,650 tỷ đồng (Vốn Ngân sách Trung ương: 1,358 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh: 4,292 tỷ đồng). Dự án 5: Đã phân bổ 6,230 tỷ đồng (Vốn Ngân sách Trung ương: 1,485 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh: 4,745 triệu đồng).
Tổng dự toán ngân sách trung ương được Bộ Tài chính giao cho tỉnh Quảng Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là 1.605,741 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 1.338,312 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 267,429 tỷ đồng). Thực tế tỉnh Quảng Nam phân bổ giai đoạn 2016 - 2020 là 1.311.781 triệu đồng (Chương trình 135 là 399.259 triệu đồng và Chương trình 30a là 912.522 triệu đồng), chêch lệch 26.531 triệu đồng (chưa phân bổ và đã nộp trả ngân sách trung ương). Nguyên nhân là do theo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017 được Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2017, số tiền là 222.751 triệu đồng nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao vốn tại Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT ngày 19/4/2017 là 196.220 triệu đồng (không bao gồm số tiền 26.531 triệu đồng vốn đầu tư phát triển còn lại chưa giao cụ thể cho các dự án thành phần), và UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ hết số vốn (196.220 triệu đồng) giao tại Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT ngày 19/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Vốn còn lại chưa phân bổ và nguyên nhân chưa phân bổ: Ngoài 26.531 triệu đồng kế hoạch vốn năm 2017 không được phân bổ như đã nêu trên, năm 2020 ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 345.522 triệu đồng, UBND tỉnh đã phân bổ 334.716 triệu đồng (trong đó bố trí thu hồi các khoản vốn ứng trước 28.800 triệu đồng), kinh phí còn lại chưa phân bổ là 10.806 triệu đồng.
Giai đoạn 2011-2015, tổng vốn bố trí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 1.362,095 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 1.101,001 triệu đồng, tỷ lệ 80,8%; vốn sự nghiệp 261.094 triệu đồng, tỷ lệ 19,2%, do ngân sách trung ương đảm bảo 100%. Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn bố trí thực hiện Chương trình là 1.737,581 triệu đồng, tăng 375.486 triệu đồng, gồm: Ngân sách trung ương 1.579,210 triệu đồng, tỷ lệ 90,9% trong tổng vốn, tăng 217.115 triệu đồng (giảm 9,1%); Ngân sách tỉnh 158.371 triệu đồng, tỷ lệ 9,1% trong tổng vốn.
Vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 do ngân sách trung ương đảm bảo 100%, trong đó giai đoạn 2011-2015 bố trí 1.101,001 triệu đồng, tỷ lệ 80,8% và giai đoạn 2016-2020 bố trí 1.311,781 triệu đồng, tăng 210.780 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: Giai đoạn 2011-2015 bố trí 261.094 triệu đồng, tỷ lệ 19,2% và do ngân sách trung ương đảm bảo 100%; giai đoạn 2016-2020, bố trí 425.800 triệu đồng, tăng 164.706 triệu đồng, do ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg, trong đó ngân sách trung ương tăng 6.335 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh tăng 158.371 triệu đồng.
Nguồn vốn trung ương giai đoạn 2016-2020 giảm so với giai đoạn trước 9,1%, trong đó vốn đầu tư giảm 5,3% (210.780 triệu đồng), vốn sự nghiệp giảm 3,8% (6.335 triệu đồng). Nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 bố trí 9,1% so tổng nguồn vốn bố trí thực hiện Chương trình (158.371.000 triệu đồng), chưa tính đối ứng 15% ngân sách huyện, xã và đóng góp của nhân dân trong thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo mục tiêu hằng năm từ năm 2017-2020).

 

 

K.VÂN

Báo Dân sinh