Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Huyện Mai Sơn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo

17/09/2020 10:34 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống người dân. Vì vậy, trong những năm qua huyện Mai Sơn đã chú trọng thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó mang lại những kết quả đáng kể trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo.


 

 
 
Sản phẩm quả Na Mai Sơn được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận 
 
Giai đoạn 2016-2019, từ các nguồn vốn chương trình dự án giảm nghèo, huyện Mai Sơn đã tổ chức các lớp dạy nghề cho trên 600 lao động nông thôn trên địa bàn huyện; hỗ trợ thực hiện 59 mô hình sản xuất, với gần 3.000 lượt hộ nghèo tham gia; đầu tư gần 40 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và nhà văn hóa bản, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 30 tỷ đồng. Đặc biệt, để giải quyết việc làm cho người lao động, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi,  đã giải ngân gần 490 tỷ đồng, cho trên 11.300 lượt người vay vốn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo vay làm nhà ở theo Quyết định 33/2019/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo.
 
Bên cạnh đó, huyện đã phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh và các đơn vị tuyển dụng lao động ngoài tỉnh tổ chức tư vấn, tuyển dụng trên 1.140 lao động làm việc tại địa phương và các khu công nghiệp ngoài tỉnh; lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2019, toàn huyện đạt trên 248 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; bình quân đạt gần 12 tiêu chí/xã, tăng 16 tiêu chí so với năm 2018; 6 xã về đích xây dựng nông thôn mới; 1 xã đạt 13 tiêu chí; 4 xã đạt từ 10-12 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 6 - 9 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 còn gần 16%, giảm gần 3% so với năm 2018.
 
Thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người dân trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; nêu gương, khen thưởng kịp thời các hộ điển hình trong sản xuất, kinh doanh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách về giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo và cận nghèo; huy động mọi nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các chính sách về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong đó, coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát và thực hiện.

Như Thủy

theo sonla.gov.vn