Tấm gương điển hình tiên tiến

Huyện Quan Sơn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

16/11/2020 09:45 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, ngày 26-7-2016, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/HU về 'Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Quan Sơn, giai đoạn 2016 - 2020'.


 

Người dân bản Sa Ná, xã Na Mèo vẫn giữ nghề truyền thống đan lát.
 
Sau gần 4 năm thực hiện, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Quan Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh theo từng năm.
 
Một trong những giải pháp được huyện Quan Sơn quan tâm đó là tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vì sao vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo cao. Cùng với đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng việc ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 29-7-2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Quan Sơn đến năm 2020 theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, theo hướng nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Trong đó đầu tư thâm canh rừng vầu, luồng; trồng cây dược liệu; phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình về lâm nghiệp, chăn nuôi; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tiến tới hình thành các chuỗi giá trị trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện Quan Sơn cũng khuyến khích phát triển sản xuất trang trại, gia trại; phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung như chế biến lâm sản, nan thanh, tăm mành, gỗ, vật liệu xây dựng. Phát huy có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi làm tiền đề cho phát triển sản xuất... Ngoài ra, huyện Quan Sơn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để thoát nghèo bền vững...
 
Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, các mục tiêu về giảm nghèo và tăng thu nhập cho người nghèo, nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nếu như năm 2014, số hộ nghèo của huyện Quan Sơn khoảng 5.000 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 51% thì đến năm 2019, số hộ nghèo giảm còn 2.000 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,73%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,3 triệu đồng/năm.
 
Để thực hiện thành công mục tiêu trở thành huyện thoát nghèo trong năm 2020, theo bà Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, trong thời gian tới Quan Sơn sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm, trong đó các xã, thị trấn, bản, khu phố phải đăng ký phấn đấu mục tiêu giảm nghèo; phát động phong trào thi đua trong công tác giảm nghèo, gắn với việc phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cán bộ, đảng viên phụ trách nhóm hộ hoặc từng hộ nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo... Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng xã hội, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định thành công của công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Gia Bảo

theo báo Thanh Hóa