Bắc Kạn: Tập trung tuyên truyền những thông tin thiết yếu giúp người dân giảm nghèo bền vững

12/27/2018 4:19:00 PM

Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016. Việc chú trọng truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin chính là đáp ứng nhu cầu thông tin của toàn xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xoay quanh dự án cũng như kết quả thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.


20181227-l10.jpg

Giám đốc Sở TT&TT Bắc Kạn Hà Văn Tiến

PV: Xin ông chia sẻ một số nội dung chính của Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ TT&TT chủ trì?

 
Giám đốc Sở TT&TT Hà Văn Tiến: Đây là một trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt. Theo đó, dự án sẽ tập trung triển khai hai hoạt động truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin, cụ thể:
 
Thứ nhất, truyền thông về giảm nghèo sẽ triển khai các nội dung có liên quan đến xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo; xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ Trung ương tới cơ sở; tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo định kỳ ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở; tổ chức các hoạt động truyền thông giảm nghèo theo hình thức sân khấu hóa để thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình; phát triển, tăng cường hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo.
 
Thứ hai, giảm nghèo về thông tin sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở; ưu tiên cho cán bộ cấp xã và cấp thôn, bản; hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác. Về đầu tư cơ sở vật chất sẽ hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; xây dựng các điểm tuyên truyền, cổ động cố định ngoài trời; xây dựng nội dung chương trình cổ động cho các đội thông tin cơ sở; hỗ trợ thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương.
 
20181227-l11.jpg
 
Mô hình chăn nuôi dê tại huyện Na Rì cho thu nhập cao 
 
PV: Theo ông, trong quá trình thực hiện, Dự án có tác động như thế nào đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn?
 
Giám đốc Sở TT&TT Hà Văn Tiến: Cùng với các dự án khác, Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” khi triển khai sẽ tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo có được thông tin để tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin...
 
Trong đó, riêng hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như: Chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; chính sách về y tế, giáo dục, hỗ trợ nhà ở; trợ giúp pháp lý, văn hóa thông tin...; cùng với đó là nhiều chương trình giảm nghèo bền vững như chương trình 30a, 135; dự án nâng cao năng lực giám sát đánh giá chương trình giảm nghèo….
 
20181227-l12.jpg
Phát triển cây chè ở thôn Khuổi Coóng, xã Chu Hương (huyện Ba Bể)
 
PV: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về việc thực hiện Dự án này tại tỉnh Bắc Kạn thời gian vừa qua?
 
Giám đốc Sở TT&TT Hà Văn Tiến: Để thực hiện Dự án trên theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 và Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin; cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác giảm nghèo do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa tin, bài, phóng sự về các mô hình thoát nghèo trên địa bàn tỉnh...
 
Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đã thành lập Tổ giúp việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia do một phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng; từ đầu năm 2017 đến nay, Tổ đã tổ chức sản xuất 05 chương trình phát thanh tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững gắn với việc xây dựng nông thôn mới; phản ánh những gương tập thể, cá nhân, đặc biệt là các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, các mô hình giảm nghèo sáng tạo, hiệu quả; hỗ trợ phát sóng 05 chương trình phát thanh tuyên truyền về công tác giảm nghèo cho 08 Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố và 70 Đài truyền thanh cấp xã. Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho 150 học viên là cán bộ phụ trách văn hóa - thông tin xã, phường, cán bộ Đài truyền thanh xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, phóng viên các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
 
Song song với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo như: Hỗ trợ sản xuất, vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo; thực hiện tốt chính sách trồng và bảo vệ rừng để tăng thu nhập, chuyển giao tiến bộ khoa học cho hộ nghèo; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với đó, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với các chuỗi giá trị ở các huyện nghèo, xã nghèo đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới; thực hiện lồng ghép, gắn kết với các chương trình, dự án khác trên địa bàn để tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo. Tỉnh tổ chức tốt công tác truyền thông giảm nghèo đa chiều bằng nhiều hình thức nhằm thay đổi nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Tỉnh cũng chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và dạy nghề để người nghèo có điều kiện chuyển đổi nghề; tiếp tục làm tốt công tác xuất khẩu lao động và khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo.
 
PV: Để thực hiện thành công CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó có dự án thành phần “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào ở tỉnh Bắc Kạn, thưa ông?
 
Giám đốc Sở TT&TT Hà Văn Tiến: Để Dự án tiếp tục được triển khai có hiệu quả, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 và Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 theo Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở, Sở sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thiết yếu về thông tin của người dân; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để giảm nghèo bền vững.
Mặt khác, từ năm 2018 này, tùy vào nguồn vốn được cấp, Sở sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người, hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; xây dựng các điểm tuyên truyền, cổ động cố định ngoài trời; hỗ trợ xây dựng nội dung chương trình cổ động cho các đội thông tin cơ sở; thiết lập cụm thông tin cơ sở tại trung tâm giao thương.
 
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông

Phủ Lạng Thương