Hà Giang: Lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo

06/12/2018 10:13 SA

Theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang chiếm tỷ lệ 43,65%; trong đó 6 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 64,03%; số hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 11,38% tổng số hộ toàn tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

06/12/2018 08:37 SA

Theo tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông (TT&TT) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xã được công nhận đạt tiêu chí phải đáp ứng các điều kiện: Có điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông Internet, đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành.

Lâm Đồng: Ðẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo thông tin

05/12/2018 08:27 SA

Dự án Truyền thông và giảm nghèo thông tin là một trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021. Với chương trình này, Sở TTTT Lâm Đồng đã triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở. Không bó gọn chỉ trong đội ngũ làm truyền thanh mà đối tượng tiếp cận đã mở rộng, bao gồm toàn bộ hệ thống chính trị, từ cán bộ tổ dân phố, thôn, xã, cán bộ đoàn thể, truyền thanh, báo cáo viên, những người làm tuyên truyền miệng...; giúp họ chắt lọc thông tin để truyền đạt một cách đơn giản nhất, giúp người dân dễ dàng tiếp cận.
 

Tích hợp, đổi mới chính sách để giảm nghèo bền vững

03/12/2018 14:26 CH

Những năm gần đây, những đổi mới trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam bước đầu đã tạo ra những chuyển biến căn bản để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các tỉnh phía Bắc giảm còn 13,12% (giảm 5,36% so với cuối năm 2015), tỷ lệ cận nghèo là 9,24% (tăng 0,42% so với cuối năm 2015).

Lâm Hà phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở

30/11/2018 14:34 CH

Trong thời đại công nghệ số, đa dạng hóa các phương tiện thông tin truyền thông, nhưng hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn đóng vai trò là kênh thông tin quan trọng chính thống, thiết thực cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.