Tin tức - Sự kiện

Thẩm định kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 Chương trình 135 năm 2019

30/06/2020 14:04 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp tầng 2, trụ sở HĐND và UBND huyện, UBND huyện tổ chức họp thẩm định kết quả xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, năm 2019 của Ủy ban nhân dân các xã. Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì cuộc họp thẩm định. Tham dự cuộc họp thẩm định có Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách các Phòng: Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Nội Vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện.


 

 Toàn cảnh cuộc họp thẩm định
 
Theo Hướng dẫn số 126/HD-BDT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở kết quả kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 Chương trình 135 năm 2019 của UBND các xã do cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp, các đại biểu tham dự buổi thẩm định đã tiến hành rà soát đối chiếu với văn bản hướng dẫn, các Quyết định, báo cáo liên quan của các cấp, cuộc họp đã thống nhất thẩm định kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 Chương trình 135 năm 2019, như sau:
Kết quả rà soát xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019: Có 01/09 xã (Yên Thượng) là xã đáp ứng được tiêu chí là xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019; Có 08/09 xã không đáp ứng được tiêu chí là xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019 gồm các xã: Xuân Lạc, Tân Lập, Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Thịnh, Bằng Lãng, Lương Bằng và xã Nghĩa Tá huyện đang hoàn thiện đầu tư đề nghị xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020.
Kết quả rà soát thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019: Không có thôn đặc biệt khó khăn đáp ứng được tiêu chí là thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019. Có 21/21 thôn chưa đáp ứng được tiêu chí là thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019, gồm: thôn Lũng Noong, xã Nam Cường; thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch; thôn: Bản Chang, Phiêng Phung, xã Bằng Phúc; thôn: Bản Nhài, Kéo Nàng, Khuổi Kẹn, Phia Khao, Thâm Tàu, Phiêng Lằm, xã Bản Thi; thôn: Bản Quăng, Bản Lẹng, Pác Đá, Khuân Toong, Phiêng Quắc, Bản Tắm, xã Yên Phong; thôn: Nà Quân, Vằng Quân, Khuổi Đẩy, Bản Pèo, Vằng Doọc, xã Bình Trung.
Trên cơ sở kết quả thống nhất của cuộc họp thẩm định ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh xem xét, tổng hợp, thẩm định, gửi UBND tỉnh lập báo cáo kết quả rà soát đề nghị xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 gửi Ủy ban Dân tộc.

Hà Thị Thanh Nga

theo chodon.backan.gov.vn